Polski English

2017-12-12 Uwaga właściciele i administratorzy nieruchomości

W związku z trwającym okresem zimowym i związanym z tym spadkiem temperatur, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości oraz przedsiębiorstwom i instytucjom na terenie miasta Torunia
o konieczności:
- odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem (izolację cieplną należy wykonać w sposób umożliwiający odczyt wodomierza);
- odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw;
- zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

Niewykonanie wymienionych zabezpieczeń może być przyczyną awarii i strat, których koszty poniosą odbiorcy wody.
Ewentualne awarie będące skutkiem oddziaływania niskich temperatur należy niezwłocznie zgłaszać:
- w przypadku uszkodzeń sieci wodociągowej - tel. 994 lub 56 6586471 (całą dobę)
- w przypadku uszkodzeń wodomierzy - tel. 56 6586427, 56 6586562 (dni robocze 7.00 – 15.00)


Zabezpieczenie instalacji i urządzeń wodociągowych
przed szkodliwym wpływem ujemnej temperatury


Co należy zrobić, aby nie dopuścić do zamarznięcia wody w instalacji?

W pomieszczeniach, w których znajdują się czynne wodomierze i instalacja wodociągowa, należy utrzymywać dodatnią temperaturę powietrza. W tym celu należy przede wszystkim uszczelnić okna i drzwi, a w razie potrzeby zapewnić także źródło ciepła. Wskazane jest wyposażenie pomieszczeń w termometr i regularne kontrolowanie jego wskazań w czasie mrozów.
Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia w pomieszczeniach dodatniej temperatury powietrza, czynne wodomierze i przewody wodociągowe należy zabezpieczyć izolacją cieplną, np. pianką poliuretanową, wełną mineralną lub styropianem, pozostawiając możliwość łatwego usunięcia zabezpieczenia, w celu dokonania odczytu licznika. Warto pamiętać, że najszybciej zamarza woda pozostająca w bezruchu, dlatego przy silnych mrozach wskazane jest okresowe wymuszanie przepływu wody w instalacji, np. poprzez chwilowe otwieranie kranów. Zaizolować należy również zewnętrzne punkty poboru wody.
W przypadku, gdy wodomierz zlokalizowany jest w studzience gruntowej, należy ją oczyścić i usunąć z niej wodę. Jeżeli pokrywa studni jest uszkodzona, należy wymienić ją na nową.
Jeżeli korzystanie z wody w okresie niskiej temperatury atmosferycznej nie jest konieczne, instalację wodociągową należy odwodnić i zabezpieczyć przed niezamierzonym napełnieniem.
Pokrywy studzienek wodomierzowych, hydrantowych, rewizyjnych, kratek ściekowych itp. należy regularnie odśnieżać, nie dopuszczając do ich oblodzenia.  Przysypanie śniegiem lub dopuszczenie do oblodzenia elementów sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, może utrudniać prace i wydłuży czas usuwania ewentualnych awarii, może również stanowić istotne utrudnienie dla działań straży pożarnej.

Jak rozpoznać, że woda w instalacji zamarzła?


Brak wody w kranie w czasie mrozu to sygnał, że woda w instalacji mogła zamarznąć. Należy wtedy dokonać przeglądu instalacji we wszystkich miejscach, zidentyfikowanych jako narażone na działanie ujemnej temperatury. O uszkodzeniu instalacji będą świadczyć pęknięcia rur lub lodowe nacieki na instalacji.

Jakie mogą być konsekwencje uszkodzenia instalacji?

Zgodnie z przepisami prawa (Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) obowiązek należytego zabezpieczenia wodomierzy i instalacji wodno – kanalizacyjnych przed działaniem niskiej temperatury spoczywa na właścicielach, najemcach oraz użytkownikach nieruchomości. Osoby te są również zobowiązane do usuwania ewentualnych awarii użytkowanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zamarznięcie wody w niezabezpieczonej lub niewłaściwie zabezpieczonej instalacji może wiązać się z niekontrolowanym wyciekiem wody i zalaniem pomieszczeń po wzroście temperatury i odmarznięciu, a także może spowodować uszkodzenie wodomierza głównego, którego właścicielem jest przedsiębiorstwo wodociągowe. Wymiana wodomierza może kosztować, zależnie od jego wielkości, od kilkuset do kilku tysięcy złotych. W takiej sytuacji do poniesienia kosztów utraconej wody, a także kosztów wymiany uszkodzonego wodomierza głównego zobowiązani są właściciele, najemcy lub użytkownicy nieruchomości, będący stroną umowy z przedsiębiorstwem wodociągowym.

W trosce o dobro naszych Klientów, zachęcamy do zrealizowania wszelkich możliwych działań, mających na celu zabezpieczenie instalacji i urządzeń wodociągowych przed szkodliwym wpływem niskiej temperatury. Taka prewencja pozwoli uniknąć kłopotów
i kosztów związanych z usuwaniem skutków zimowych uszkodzeń instalacji wodociągowej.

Biuletyn informacji publicznej
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO