Polski English

2018-04-20 Przypominamy o zasadach rozliczeń za podlewanie ogródków

Ogólne informacje dot. zasad rozliczania ilości odprowadzanych ścieków
w przypadku przeznaczenia wody do utrzymywania terenów zielonych (podlewania ogrodu)


Pomniejszenie ilości odprowadzanych ścieków w rozliczeniach, w przypadku przeznaczenia wody do celów podlewania ogrodu, może nastąpić wyłącznie, gdy wielkość zużycia wody na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza podlicznika zainstalowanego wg uzyskanych warunków technicznych, na koszt Odbiorcy usług.

Niezbędne jest zatem wykonanie instalacji do podlewania ogrodu z oddzielnym opomiarowaniem ilości bezpowrotnie zużytej na ten cel wody.

Ogólne warunki dot. zasad rozliczania ilości odprowadzanych ścieków w przypadku przeznaczenia wody do utrzymywania terenów zielonych i odbioru technicznego podlicznika ogrodowego:
•    sprawdzenie poprawności montażu oraz oplombowanie podlicznika ogrodowego dokonywane jest na pisemny wniosek Odbiorcy usług (dostępny w Biurze Obsługi Klienta Spółki Toruńskie Wodociągi ul. Rybaki 31/35 w Toruniu oraz na naszej stronie internetowej),
•    odpłatność za odbiór techniczny i oplombowanie podlicznika ogrodowego ustalana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem usług (dostępnym na naszej stronie internetowej),
•    zestaw wodomierzowy powinien składać się z wodomierza i zaworu odcinającego oraz jeżeli przepisy prawa wymagają, zaworu antyskażeniowego, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych,
•    podlicznik powinien być zamontowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej przeznaczonej do podlewania ogrodu, za wodomierzem głównym, w budynku, w optymalnej odległości za ścianą, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania ogrodu, lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie ogrodu,
•    instalacja do podlewania ogrodu na odcinku od podlicznika do punktu czerpalnego (w budynku) winna być możliwie najkrótsza i widoczna na całym odcinku,
•    dostęp do wodomierza powinien być bezpieczny i swobodny,
•    niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na odcinku instalacji między wodomierzem a zewnętrznym zaworem czerpalnym do podlewania ogrodu, takie instalacje wykluczają uwzględnianie w rozliczeniach wskazań przedmiotowego podlicznika,
•    woda mierzona przez podlicznik ogrodowy może być przeznaczona wyłącznie do celu podlewania ogrodu, bezpowrotnie zużyta wyłącznie do podlewania terenów zielonych i nie może być odprowadzana do sieci kanalizacyjnej,
•    wodomierz powinien być legalny, posiadać ważną cechę legalizacji, o średnicy dobranej odpowiednio do zużycia wody, zgodnie z dokumentacją techniczną podaną przez producenta, proponujemy zakupić podlicznik przystosowany do montażu modułu radiowego Izar lub Sensus (wodomierze firmy DIEHL lub SENSUS), których systemy do odczytów radiowych wskazań są stosowane przez naszą Spółkę. Umożliwi to bezpłatny montaż nakładki do odczytów radiowych na podliczniku i odczyt wodomierza głównego i wodomierza podlicznika w jednym czasie. Odbiorca usług zobowiązuje się do pokrycia kosztów nakładki do odczytu radiowego powstałych w wyniku nie zabezpieczenia ich przed działaniem warunków atmosferycznych albo uszkodzeniami mechanicznymi oraz w przypadku kradzieży.

Pozostałe wiadomości

2018-05-25 RODO - bezpieczeństwo danych osobowych

Dziś wchodzi w życie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które wprowadza nowe regulacje prawne w zakresie zwiększania bezpieczeństwa danych osobowych.

więcej »
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO