Polski English

Ujęcie Mała Nieszawka

Ujęcie Mała Nieszawka składa się z barierowo zlokalizowanych studni, ujmujących wody podziemne czwartorzędu, zlokalizowanych na tarasie środkowym doliny Wisły, przy granicy z tarasem zalewowym. Eksploatacja  obejmuje  dwa rejony ujęcia:

• Teren A – położony we wschodniej części linii ujęcia – w tej części położone są studnie 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 7A, 8A, 9A, 10A, 11A,

• Teren B – położony w zachodniej części linii ujęcia – studnie: 2B, 3B,4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B, 11B, 12B, 13B.

W centralnej części ujęcia znajduje się stacja uzdatniania wody. Sieć obserwacyjna ujęcia zlokalizowana jest głównie na tarasie środkowym – są to piezometry P-I, P-I/1, P-V,
P-6b, P-VIII, P-IXb, P-X, P-XIa P-XII, P-XV, P-XV/1, P-XVIII, P-XVIII/1, P-XIX, P-XX,
P-XX/1, P-XXI. Na tarasie zalewowym zlokalizowane są dwa piezometry: P– II i P–7. Ponadto do obserwacji włączono piezometry Południowej Obwodnicy Torunia P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6.

Wodę pobraną w 2017 r. z otworów na terenie ujęcia „Mała Nieszawka” oraz w jego sąsiedztwie (na terenie strefy ochronnej ujęcia) zakwalifikowano do klas I i II (dobry stan chemiczny). W większości oznaczeń – 79% w I serii oraz 73% w II serii, wodę zaklasyfikowano do II klasy jakość. W stosunku do 2016 roku można zauważyć spadek oznaczeń w III klasie, 27 % wszystkich oznaczeń w 2016 w stosunku do 0 % w 2017 r.
Wody zostały zbadane, zgodnie ze schematem monitoringu osłonowego, dodatkowo oznaczono fenole i metale.
W 2017 roku zanotowano występowanie wód zaliczanych do I klasy jakości.
Są to wody pobrane w pierwszej serii pomiarowej ze studni nr 11B i 12B oraz  piezometrów: P-I, P-X, P-XX/1, P-XXI, P-XX i ze źródła. Natomiast w drugiej serii były to wody z następujących piezometrów: P-I, P-XV, P-XVIII, P-XX, P-XX/1 i ze źródła.
Woda z pozostałych otworów obserwacyjnych oraz studni ujęcia została zaliczona do II klasy jakości. Decydowała o tym zawartość niektórych elementów fizykochemicznych jak żelazo, mangan, wapń i wodorowęglany, lokalnie związki azotowe, których przyczyną są naturalne procesy zachodzące w wodach podziemnych, a ich wartości nie wskazują na wpływ działalności człowieka albo jest to wpływ bardzo niewielki.
Składnikami, które w roku 2017 decydowały o przyporządkowaniu wód podziemnych do niższej klasy, poza związkami naturalnymi, których podwyższone wartości nie są związane z działalnością człowieka, były:
Analiza porównawcza wyników oznaczeń poszczególnych elementów fizykochemicznych pod względem jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, została przeprowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 72, poz. 499). Stwierdzono, że woda najczęściej przekracza najwyższe dopuszczalne wartości: żelaza (max. 2,75 mgFe/l), manganu (max. 0,40 mgMn/l), mętności (max. 26,0 FNU) oraz jonu amonowego (max. 0,75mg NH4/l)


W 2017 r. nie stwierdzono niekorzystnych trendów zmian jakości wód podziemnych w studniach ujęcia. Jakość wody w stosunku do roku ubiegłego nie uległa zasadniczej zmianie. Zauważalny jest spadek zawartości fenoli w wodzie. Stwierdzony w badaniach arsen w wodzie ujmowanej na ujęciu Mała Nieszawka będzie badany z większą częstotliwością.

W wodzie pobranej z otworów studziennych, zlokalizowanych w części wschodniej (A), podobnie jak w roku ubiegłym, odnotowano wyższe niż w części zachodniej (B) stężenia  badanych substancji.
Uwagę zwraca również wyższa zawartość siarczanów w zachodniej części ujęcia (B). Najwyższe stwierdzone stężenie wyniosło 70,2 mgSO4/l. W części A utrzymuje się na poziomie od 25,0 do 46,7  mgSO4/l. Wartości te są porównywalne do lat poprzednich choć na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat można zauważyć powolny wzrost zawartości siarczanów. Świadczyć to może o dopływie zanieczyszczeń z bardzo oddalonych od ujęcia ognisk zanieczyszczeń lub jest efektem naturalnych procesów hydrogeologicznych zachodzących w warstwie wodonośnej. Sytuacja ta wymaga dalszych obserwacji
w następnym okresie monitoringowym. Zawartość siarczanów zwiększa się w kierunku zachodnim.
Zawartość fenoli w obu częściach ujęcia utrzymują się na podobnym poziomie, przy minimum 0,002 mg/dm3 i maksimum 0,005 mg/dm3. W stosunku do roku 2016 minimalna wartość dla strony A i B utrzymała się na poziomie < 0,002 mg/dm3, natomiast maksymalne stężenie spadło do wartości 0,005 mg/dm3 (spadek o 0,003 mg/dm3). Generalnie średnie stężenie fenoli było porównywalne z rokiem ubiegłym z  zauważalną tendencją spadkową.
Na podstawie danych zebranych w Tabeli  stwierdzono, że stan chemiczny wód
w obrębie strefy ochronnej ujęcia jest dobry. Średnie arytmetyczne stężeń badanych elementów fizykochemicznych w większości mieszczą się w I klasie jakości wody,
za wyjątkiem żelaza, manganu, wapnia, wodorowęglanów oraz fenoli.
Wyznaczone średnie arytmetyczne dla poszczególnych składników, poza zawartością fenoli, nie przekraczają stężeń charakterystycznych dla wód podziemnych – tła hydrogeochemicznego (wg Katalogu wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania – S. Witczak, A.F.Adamczyk, 1995 r. – zmodyfikowane).

W stosunku do roku 2016 jakość wód podziemnych w obrębie strefy ochronnej ujęcia nie uległa pogorszeniu.


Wartości średnie stężeń badanych elementów fizykochemicznych - tutaj


PROCENTOWA ILOŚĆ ANALIZ W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH – Mała Nieszawka Ilość otworów: 19 studni + 15 otworów obserwacyjnych + źródło

Liczba analiz : 60 Wykonawca : TW Sp. z o.o. Toruń + Lab TW

Podstawa
klasyfikacji

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 23.07.2008 r.

Klasa Jakości

I seria - 2017

II seria - 2017

I

21%

27%

II

79%

73%

III

0%

0%

IV

0%

0%

V

0%

0%


do góry
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO