Polski English

Ujęcie Wrzosy III

Ujęcie Wrzosy III znajduje się w północnej części miasta Torunia, na obszarze leśnym, aktualnie pozbawionym zabudowy. Niemniej obszar zasobowy dla nowego ujęcia wód podziemnych obejmuje zarówno obszary leśne (ponad 50%), jak i tereny inwestycyjne po JAR oraz fragment osiedla domków jednorodzinnych. Planowane tereny inwestycyjne są aktualnie rozbudowywane zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Powstają nowe budynki, infrastruktura drogowa i techniczna. Nowa zabudowa niesie ze sobą kolejne zagrożenia dla środowiska wodnego, szczególnie z powierzchni terenu, gdyż cały analizowany teren b.JAR znajduje się w obrębie jednostki hydrogeologicznej o najwyższym stopniu zagrożenia zanieczyszczeniami ze względu na brak izolacji od powierzchni terenu i swobodny charakter zwierciadła wody.
Potencjalne zagrożenie stanowią również obiekty istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu, zlokalizowane w granicznych rejonach obszaru zasobowego:
- od wschodu – arteria komunikacyjna (ul. Grudziądzka) i linia kolejowa Toruń – Grudziądz – Gdańsk, cmentarz komunalny
- od zachodu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (jeszcze parę lat temu bez kanalizacji sanitarnej) i ul. Ugory
- przechodząca przez teren ujęcia ulicę, które zostały wybudowane w celu skomunikowania osiedla „JAR”

Wody podziemne pobierane z ujęcia Wrzosy III oraz dopływające do ujęcia z terenu strefy ochrony pośredniej w 2017 r. należały głównie do klasy II (wód dobrej jakości) – 32,1% wszystkich analiz i klasy III (wód zadowalającej jakości) – 64,3% wszystkich analiz. Do klasy I (wód bardzo dobrej jakości) zakwalifikowano 1 próbkę wody, pobraną w marcu 2017 roku z piezometru P – 2A, co stanowi 3,6% wszystkich wykonanych w 2017 r. analiz wody podziemnej.
W oparciu o wyniki badań laboratoryjnych należy stwierdzić, że wszystkie próbki wody podziemnej pobrane w 2017 r. ze studni (S-I, S-II, S-III i S-IV) oraz piezometrów (P-2A, P3B/1, P-7a, P-9, PW-II, PW-IV, PW-3, PW-4, PW-6, PW, P-3A oraz PW-12) określa dobry stan chemiczny wód podziemnych.
W październiku 2017 r. do badań laboratoryjnych pobrano 4 próbki wody podziemnej ze studni (S-I, S-II, S-III i S-IV) ujęcia Wrzosy III. Decydujący wpływ na klasę jakości wody podziemnej w wyżej wymienionych studniach miały następujące elementy fizykochemiczne :
W marcu oraz październiku 2017 roku do badań laboratoryjnych, pobrano 24 próbki wody podziemnej z piezometrów (P-2A, P-3B/1, P-7a, P-9, PW-II, PW-IV, PW-3, PW-4, PW-6, PW-7, P-3A i PW-12). Decydujący wpływ na klasę jakości wody podziemnej w wyżej wymienionych piezometrach w 2017 roku miały głównie następujące elementy fizykochemiczne :


Analiza porównawcza wyników oznaczeń poszczególnych elementów fizykochemicznych pod względem jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.11.2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989). We wszystkich 28 próbkach wody podziemnej pobranych z ujęcia Wrzosy III w 2017 r. zanotowano przekroczenia norm, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do picia przez ludzi w zakresie: żelaza (200 µg/l), manganu (50 µg/l) i mętności (1 NTU). Ponadto  stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości jonu amonowego (0,50 mg/l) w 12 próbkach wody, co stanowi 46,1%, wszystkich analiz wykonanych dla tego pierwiastka oraz zapachu (akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian) w 5 próbkach wody, co stanowi 19,2%, wszystkich wykonanych analiz. 

Na podstawie danych zebranych w Tabeli stwierdzono, że ogólny stan chemiczny wód w rejonie ujęcia Wrzosy III jest dobry. Średnie arytmetyczne stężeń badanych elementów fizykochemicznych w większości mieszczą się w I i II klasie jakości wody,
za wyjątkiem żelaza i manganu. Wyznaczone średnie arytmetyczne dla poszczególnych składników, nie przekraczają stężeń charakterystycznych dla wód podziemnych – tła hydrogeochemicznego wg Katalogu wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania –  S. Witczak, A. F. Adamczyk, 1995 r. – zmodyfikowany.

W 2017 r. nie stwierdzono niekorzystnych trendów zmian jakości wód podziemnych zarówno w studniach, jak i piezometrach należących do ujęcia Wrzosy III. Jakość wody w stosunku do roku ubiegłego nie uległa zasadniczej zmianie, jednakże stwierdzono podwyższenie stężeń niektórych składników.

Wartości średnie stężeń badanych elementów fizykochemicznych - tutaj


Studnie (S-I, S-II, S-III i S-IV)

Klasa

Jakości

Sesje pomiarowe

I seria

marzec 2017 r.

II seria

październik 2017 r.

I

brak pomiarów

0%

II

brak pomiarów

75%

III

brak pomiarów

25%

IV

brak pomiarów

0%

V

brak pomiarów

0%


Piezometry (P-2A; P-3A, P-3B/1**, P5A**, P-7A, P-9**, PW-3, PW-4, PW-6, PW-7, PW-II, PW-IV)

Klasa

Jakości

Sesje pomiarowe

I seria

marzec 2017 r.

II seria

październik 2017 r.

I

8%

0%

II

25%

25%

III

67%

75%

IV

0,0

0%

V

0

0%


do góry
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO