Polski English

Ujęcie Wrzosy III

Wody podziemne pobierane z ujęcia Wrzosy III oraz dopływające do ujęcia z terenu strefy ochrony pośredniej w 2016 r. należały głównie do klasy II (wód dobrej jakości) -  40,7 % wszystkich analiz i klasy III (wód zadowalającej jakości)- 55,6 % wszystkich analiz. Do klasy I (wód bardzo dobrej jakości) zakwalifikowano 1 próbkę wody, pobraną w kwietniu 2016 roku z piezometru P-2A, co stanowi 3,7% wszystkich wykonanych
w 2016 r. analiz wody podziemnej.
Do wód niezadowalającej jakości – klasy IV, w których wartości elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących
w wodach podziemnych oraz wyraźnego wpływu działalności człowieka oraz wód złej jakości – klasy V, w których wartości elementów fizykochemicznych potwierdzają znaczący wpływ działalności człowieka nie zaklasyfikowano ani jednej próbki wody podziemnej.
W oparciu o wyniki badań laboratoryjnych należy stwierdzić, że wszystkie próbki wody podziemnej pobrane w 2016 r. ze studni (S-I, S-II, S-III i S-IV) oraz piezometrów (P-2A, P3B/1, P-7a, P-9, PW-II, PW-IV, PW-3, PW-4, PW-6, PW, P-3A oraz PW-12) określa dobry stan chemiczny wód podziemnych.
W październiku 2016 r. do badań laboratoryjnych pobrano 4 próbki wody podziemnej ze studni (S-I, S-II, S-III i S-IV) ujęcia Wrzosy III. Decydujący wpływ na klasę jakości wody podziemnej w wyżej wymienionych studniach miały następujące elementy fizykochemiczne:

W kwietniu oraz październiku 2016 roku do badań laboratoryjnych, pobrano 20 próbek wody podziemnej z piezometrów (P-2A, P-3B/1, P-7a, P-9- próbka wody z kwietnia 2016 r., PW-II, PW-IV, PW-3, PW-4, PW-6, PW-7, P-3A i PW-12). Decydujący wpływ na klasę jakości wody podziemnej w wyżej wymienionych piezometrach w 2016 roku miały głównie następujące elementy fizykochemiczne :

Analizy wykonane w 2016 r. nie potwierdziły zanieczyszczenia wód podziemnych ww. substancją, w związku z czym należy przypuszczać, że wynik analizy fizykochemicznej otrzymany w poprzednim roku był wynikiem błędu ludzkiego. 
Analiza porównawcza wyników oznaczeń poszczególnych elementów fizykochemicznych pod względem jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.11.2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989). We wszystkich- 27 próbkach wody podziemnej pobranych z ujęcia Wrzosy III w 2016 r. zanotowano przekroczenia norm, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do picia przez ludzi w zakresie: żelaza (200 µg/l), manganu (50 µg/l) i mętności (1 NTU). Ponadto  stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości jonu amonowego (0,50 mg/l) w 9 próbkach wody, co stanowi 33,3%, wszystkich analiz wykonanych dla tego pierwiastka oraz zapachu (akceptowalny przez konsumentów
i bez nieprawidłowych zmian) w 11 próbkach wody, co stanowi 40,7%, wszystkich wykonanych analiz.
Z analizy przebiegu zmienności poszczególnych składników fizykochemicznych w rejonie ujęcia Wrzosy III wynika, że:
- stężenia azotanów wahają się na omawianym terenie od 0,50 mg/dm3 do 3,78 mg/dm3. Przestrzenny rozkład stężeń azotanów w obu seriach pomiarowych wykonanych w 2016 r. pokazuje największe koncentrację ww. składnika w okolicy piezometru P-2A. Podobnie sytuacja wyglądała w 2015 r. Niemniej w stosunku do 2015 r. obserwuje się w ww. punkcie wzrost stężeń azotanów (1,55 mg/dm3- pomiar
z kwietnia 2015 r.; 2,99 mg/dm3- pomiar z października 2015 r.; 2,33 mg/dm3- pomiar
z kwietnia 2016 r.; 3,78 mg/dm3- pomiar z października 2016 r.). Wzrost stężeń
w stosunku do roku ubiegłego zarejestrowano paza tym w otworach: S-II,S-IV, PW-II, PW-IV i PW-4, usytuowanych w pobliżu realizowanej inwestycji liniowej- drogi komunikacyjnej łączącej ul. Grudziądzka z ul. Ugory;
- stężenia chlorków w rejonie ujęcia Wrzosy III wynoszą  od 10 mg/dm3 do 75,0 mg/dm3. Przestrzenny rozkład stężeń chlorków z 2015 i 2016 r. jest zbliżony, co świadczy o niedużych wahaniach jonów chlorkowych w wodzie podziemnej pobranej
z poszczególnych punktów pomiarowych. Najwyższe stężenia chlorków, zarówno w I-, jak i w II-serii badań, odnotowano w centralnej części ujęcia, w rejonie otworu PW-IV (75 mg/dm3- pomiar z kwietnia 2016 r. i 66 mg/dm3- pomiar z października 2016 r.).
W obu seriach pomiarowych, stężenia te maleją w kierunku południowo-zachodnim, tak by w otworze P-2A osiągnąć wartość 10-12 mg/dm3;
-stężenia fosforanów na analizowanym terenie występują w granicach od 0,030 mg/dm3 do 0,52 mg/dm3. Ich przestrzenny rozkład jest  bardzo zróżnicowanych.
W I- serii pomiarowej wykonanej w 2016 r. najniższe stężenia fosforanów zanotowano w wodzie podziemnej pobranej z otworów: P-3A, PW-II i PW-3, najwyższe zaś w P-9
i PW-4. W stosunku do I-serii pomiarowej wykonanej w 2015 r. stężenia fosforanów we wszystkich zbadanych próbkach wody podziemnej uległy podwyższeniu. Największy, punktowy wzrost stężenia odnotowano dla otworu PW-4 (z 0,030 mg/dm3 do 0,51 mg/dm3). Największe stężenia ww. składnika koncentrują się w rejonie studni S-I
i wynoszą od 0,340 mg/dm3 do 0,370 mg/dm3. Stężenia fosforanów obniżają się
w kierunku zachodnim, jak i wschodnim od tego otworu;
- stężenia siarczanów w 2016 r. wahają się od 37,0 mg/dm3 do 115,0 mg/dm3. Przestrzenny rozkład stężeń siarczanów w 2015 i 2016 r. jest zbliżony. Najwyższe stężenia siarczanów na omawianym terenie zaobserwowano w pobliżu otworów obserwacyjnych PW-7 i PW-6 zlokalizowanych w północno- zachodniej części oraz S-I, S-II, S-III, S-IV, PW-II i PW-3 położonych w części centralnej. Stężenia siarczanów
w wodzie podziemnej obniżają się w kierunku południowym;
- stężenia sodu w rejonie ujęcia Wrzosy III wynoszą od 4,36 mg/dm3 (P-2A) do 36,70 mg/dm3 (P-3B/1). Przestrzenny rozkład stężeń sodu w latach 2015-2016 jest bardzo podobny. Stężenia sodu generalnie maleją w kierunku zachodnim.
- stężenia żelaza na omawianym terenie są bardzo zróżnicowane. Najniższe stężenia żelaza zarejestrowano w rejonie P-2A i wynosiło ono 0,57 mg/dm3. W obu seriach, co zaprezentowano na załącznikach 6.11-6.12 stężenia te rosną w kierunku północnym, tak by w otworach: S-IV, PW-II, PW-IV, PW-3 (I-seria pomiarowa), PW-4, PW-6, PW-7
i PW-12 osiągnąć wartość powyżej 5 mg/dm3.

Wartości średnie stężeń badanych elementów fizykochemicznych - tutaj


Studnie (S-I, S-II, S-III i S-IV)

Klasa

Jakości

Sesje pomiarowe

I seria

kwiecień 2016r

II seria

grudzień 2016r

I

brak pomiarów

0%

II

brak pomiarów

75%

III

brak pomiarów

25%

IV

brak pomiarów

0%

V

brak pomiarów

0%


Piezometry (P-2A; P-3A, P-3B/1**, P5A**, P-7A, P-9**, PW-3, PW-4, PW-6, PW-7, PW-II, PW-IV)

Klasa

Jakości

Sesje pomiarowe

I seria

kwiecień 2016r

II seria

październik 2016r

I

8,3%

0%

II

25%

45,5%

III

66,7%

54,5%

IV

0,0

0%

V

9,1

0%


do góry
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO