Polski English

Ujęcie Czerniewice

Na podstawie danych z wcześniejszego raportu (Narwojsz. A., Odoj M.) uznaje się, że woda z ujęcia Toruń-Czerniewice ma najwyższą jakość spośród wszystkich ujęć miasta Torunia. Nie jest ona poddawana uzdatnianiu, jedynie stabilizowana bakteriologicznie za pomocą lampy UV. Potwierdzają to przeprowadzone badania wody w studniach S-1A, S-2, S-3. W obu seriach pomiarowych wody zakwalifikowane zostały do I klasy, czyli bardzo dobrej jakości. Dodatkowo należy zauważyć, że nie zostały również przekroczone dopuszczalne stężenia dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Porównując wyniki badań wykonanych w piezometrach P-1, P-2, B-1 oraz B-2 dla pierwszej serii pomiarowej można zauważyć, że 75 % próbek wody jest I klasy, czyli bardzo dobrej jakości. Jedynie w otworze B-2 występuje II klasa, czyli woda dobrej jakości. Została zakwalifikowana do II klasy ze względu na przekroczenie wartości granicznych I klasy dla żelaza, manganu, jonu amonowego i wapnia. Dla drugiej serii pomiarowej wszystkie próbki zostały zakwalifikowane do III klasy jakości czyli wody zadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku słabego wpływu działalności człowieka. Przyczyną zakwalifikowania tych próbek do tej klasy były podwyższone zawartości fenoli lotnych w próbkach wody.
Dokonując analizy jakości wód podziemnych w 2016 roku należy stwierdzić, że zawartości prawie wszystkich oznaczonych składników mieściła się w I klasie jakości czyli bardzo dobrej jakości. Wspomniane wyżej fenole lotne nie występowały
w studniach w obu seriach pomiarowych, oraz w pierwszej serii pomiarowej (kwiecień 2016 r.) w piezometrach. Natomiast wykazywały przekroczenia wartości dla drugiej serii pomiarowej (październik 2016 r.) we wszystkich piezometrach (P-1, P-2, B-1 oraz B-2). W związku z tymi przekroczeniami klasa jakości wody dla tych pomiarów została obniżona do III klasy. W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. (Dz.U.2015 poz.1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, fenole nie są zawarte w podstawowych wymaganiach chemicznych jakim powinna odpowiadać woda do spożycia. Zawartości fenoli odnotowane w serii drugiej 2016 roku należy uznać za anomalne i będące prawdopodobnie rezultatem innych przyczyn, niż chemizm ujmowanych przez piezometry P-1, P-2, B-1 i B-2 wód podziemnych.
 Odnotowano również niewielkie przekroczenia wartości wapnia dla I klasy jakości prawie we wszystkich próbkach. Najwyższe odnotowane stężenie wyniosło 67 mg Ca/dm3 (próbka wody z P-1 z serii kwietniowej i październikowej) przy wartości granicznej I klasy jakości równej 50,0 mg Ca/dm3. Jedynie próbki pobrane z otworu P-2 nie przekroczyły wartości granicznej dla I klasy jakości. W otworze B-2, zarówno w serii kwietniowej i październikowej odnotowano nieznaczne przekroczenia wartości żelaza, manganu i jonu amonowego dla I klasy jakości. W próbkach pobranych w otworze B-2 dla wartości żelaza i manganu zostały przekroczone dopuszczalne zawartości wskaźnika w wodzie pitnej zgodnie z Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. Podwyższone stężenie wapnia, manganu i żelaza jest najprawdopodobniej efektem naturalnych procesów zachodzących w wodzie podziemnej.
Analiza bakteriologiczna próbek wody pobranych 4 kwietnia 2016 roku ze studni S-1A, S-2 oraz S-3 nie wskazała na przekroczenie dopuszczalnych przez Rozporządzenie ilości mikroorganizmów.

Wartości średnie stężeń badanych elementów fizykochemicznych
- tutaj


PROCENTOWA ILOŚĆ ANALIZ W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH – Czerniewice Ilość otworów: 3 studnie

Liczba analiz : 6 Wykonawca : TW Sp. z o.o. Toruń + Lab TW

Podstawa
klasyfikacji

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 23.07.2008 r.

Klasa

Jakości

I seria

kwiecień 2016r

II seria

październik 2016r

I

100%

100%

II

0%

0%

III

0%

0%

IV

0%

0%

V

0%

0%


do góry
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO