Polski English

Ujęcie Czerniewice

Ujęcie Toruń-Czerniewice położone jest w południowo-wschodniej części Torunia. Składa się z czterech  otworów studziennych S-1A, S-2, S-3a(2017r.) oraz S-4(2015r.), a także czterech piezometrów P-1, P-2 i wykonanych w 2015 roku B-1 i B-2.Wszystkie wymienione obiekty należą do sieci monitoringu wód podziemnych ujęcia. W 2015r wykonano na ujęciu otwór rozpoznawczo-eksploatacyjny S-4, który ma być podłączony w 2018r. Na ujęciu zwiększono zasoby eksploatacyjne do Q=98,0m3/h. W 2017r. w celu dalszej rozbudowy ujęcia w sąsiedztwie studni S-3 wykonano studnię zastępczą S-3a i udokumentowano zasoby eksploatacyjne w wysokości Q=120,0m3/h. Pierwsze opróbowanie fizykochemiczne studni S-3a przeprowadzono we wrześniu 2017 roku.

Woda z ujęcia Czerniewice ma najwyższą jakość spośród wszystkich ujęć miasta Torunia. Nie jest ona poddawana uzdatnianiu, jedynie stabilizowana bakteriologicznie za pomocą lampy UV.

Podczas dwóch serii badań fizykochemicznych wykonanych w 2017 roku wykonano łącznie 14 opróbowań 8 obiektów (studnie S-3 i S-3A zostały opróbowane jednokrotnie). Wyniki analiz sytuują wodę pobraną ze wszystkich obiektów ujęcia Czerniewice w I klasie jakości (woda bardzo dobrej jakości).

W stosunku do wyników analiz próbek wody pobranych w 2016 roku uwagę zwraca zawartość fenoli lotnych, która we wszystkich badanych próbkach była poniżej granicy oznaczalności tj. <0,002 mg/dm3. W 2016 roku ten antropogeniczny składnik decydował o obniżeniu klas jakości (do III)we wszystkich próbkach wody pobranych z piezometrów w październikowej serii opróbowań. W raporcie wykonanym dla 2016 roku stwierdzono, że podwyższone stężenia fenoli odnotowane w próbkach wody pobranych w II serii 2016 roku, należy uznać za anomalne i będące prawdopodobnie rezultatem innych przyczyn, niż chemizm ujmowanych przez piezometry P-1, P-2, B-1 i B-2 wód podziemnych. Wyniki analiz przeprowadzonych w 2017 roku potwierdziły to przypuszczenie. Podwyższona zawartość fenoli w analizowanych w 2016 roku próbkach wody była rezultatem przyjętej przez laboratorium metody oznaczania stężenia tego składnika. Wprowadzona w 2017 roku zmiana sposobu oznaczania zawartości fenoli pozwoliła ustalić ich rzeczywiste stężenie w warstwie wodonośnej.

Spośród pozostałych analizowanych składników przekroczenie granicy stężenia wyznaczonej dla I klasy jakości wód podziemnych odnotowano dla jonów wapnia, żelaza i manganu oraz chlorków i wodorowęglanów. Zawartości wymienionych składników mieściły się w zakresie wyznaczonym dla II klasy jakości wód podziemnych. Stężenia wymienionych jonów nieprzekraczaną zakresu wyznaczonego dla naturalnego tła hydrogeochemicznego.  W rezultacie ich zawartość nie wpłynęła na obniżenie klasy jakości analizowanych próbek wody.

W próbkach pobranych z piezometru B-2 zawartość jonów żelaza i manganu przekroczyła dopuszczalne stężenia wyznaczone dla wody pitnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r.

Analiza bakteriologiczna próbek wody pobranych w serii kwietniowej 2017 roku ze studni S-1A, S-2 oraz S-3 nie wskazała na przekroczenie dopuszczalnych przez rozporządzenie ilości mikroorganizmów.

Zestawienie statystyczne podstawowych składników wody podziemnej pobieranej ze studni i piezometrów ujęcia Toruń- Czerniewice. Wyniki przedstawiono w tabeli 5 i 6.
Ze względu na obecność czynników antropopresji, w kolejnych latach należy zwrócić uwagę na wartości parametrów i stężenia składników uznawanych za wskaźniki zanieczyszczenia antropogenicznego wód podziemnych m.in. chlorki, siarczany oraz mineralne formy azotu. Pozwoli to na szybkie podjęcie działań w celu rozpoznania ewentualnych ognisk zanieczyszczeń. Wśród obiektów stanowiących potencjalne ogniska zanieczyszczeń, usytuowanych w obrębie strefy ochrony pośredniej ujęcia oraz w osi kierunku spływu wód podziemnych, należy wyróżnić drogę krajową nr 91 i skład drewna kominkowego usytuowany przy ul. Miodowej w obrębie dz. Nr 320. Szczególną uwagę należy zwrócić na wyniki badań próbek pochodzących z piezometrów B-1 oraz B-2, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie wyżej wymienionych potencjalnych ognisk zanieczyszczeń.

Wartości średnie stężeń badanych elementów fizykochemicznych - tutaj


PROCENTOWA ILOŚĆ ANALIZ W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH – Czerniewice Ilość otworów: 4 studnie

Liczba analiz : 6 Wykonawca : TW Sp. z o.o. Toruń + Lab TW

Podstawa
klasyfikacji

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 23.07.2008 r.

Klasa

Jakości

I seria

kwiecień 2017 r.

II seria

wrzesień-październik 2017 r.

I

100%

100%

II

0%

0%

III

0%

0%

IV

0%

0%

V

0%

0%


do góry
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO