Polski English

Rozdział 9 - Obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie obsługi odbiorców usług, załatwiania reklamacji oraz udzielania informacji w przypadku zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 41

Przedsiębiorstwo zapewnia odbiorcom należyty poziom obsługi klientów. W tym celu przedsiębiorstwo wyodrębnia komórkę organizacyjną do spraw obsługi klienta.

§ 42

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.

§ 43

1. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo lub właściwy organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody odbiorcy przysługuje upust. Upust przysługuje również w przypadku niewykonania poboru próby wody przez przedsiębiorstwo zgodnie z ust. 2.

2. O ocenie jakości wody decyduje wynik badania laboratoryjnego próby pobranej w obecności przedstawicieli przedsiębiorstwa i odbiorcy usług. Pobór próby odbywa się przy wodomierzu głównym w terminie nie dłuższym niż 4 godziny od dokonania telefonicznego zgłoszenia przez odbiorcę na numer telefonu alarmowego przedsiębiorstwa (zgłoszenia można dokonać również faxem lub mailem).

3.*

4.*

§ 44

1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody, odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana.

2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, lub nienależytego wykonania usługi.

3. Reklamacja powinna zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres odbiorcy;

2) przedmiot reklamacji;

3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

4) zgłoszenie roszczenia o upust;

5) numer i datę umowy;

6) podpis odbiorcy.

4. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji prowadzonym przez przedsiębiorstwo.

5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.

6. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź powinna zawierać:

1) nazwę przedsiębiorstwa;

2) powołanie podstawy prawnej;

3) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji;

4) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie;

5) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.

7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji przedsiębiorstwo powiadamia odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego upustu lub należności.

9. Zaliczenie upustu lub nadpłaty należności na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie na wniosek odbiorcy usługi.

* Na podstawie Rozstrzygnięcia Nadzorczego nr 10/2006 stwierdza się nieważność § 28 ust. 1, § 30 oraz § 43 ust. 3 i 4 uchwały nr 950/06 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Toruń.


do góry
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO