Polski English

Rozdział 1 - Przepisy ogólne

Rozdział 1

Przepisy ogólne


§ 1

Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń.

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) dodatkowym wodomierzu – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej;

2) odbiorcy - należy przez to rozumieć podmiot będący stroną jednej z umów wymienionych w pkt 5;

3) okresie obrachunkowym – należy przez to rozumieć określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków;

4) przedsiębiorstwie - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.), który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Toruń;

5) umowie - należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:

a) umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

b) umowa o zapatrzenie w wodę,

c) umowa o odprowadzanie ścieków;

6) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.);

7) wodomierzu głównym – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy;

8) wodomierzu – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody.


§ 3
Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o obowiązujące zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 4

Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z odbiorcą.


§ 5

Odbiorca wody jest zobowiązany racjonalnie gospodarować wodą i używać jej zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej umowy.


§ 6

1. Zawór główny za wodomierzem i pierwsza studzienka kanalizacyjna licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku, granica nieruchomości, jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej.
2. Dla rozbudowanej sieci kanalizacyjnej na terenie nieruchomości, miejsce, o którym mowa w ust. 1 zostanie określone w warunkach technicznych przyłączenia.


do góry
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO