Polski English

Regulaminy

I. Regulamin  dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział I: Przepisy ogólne
Rozdział II: Obowiązki przedsiębiorstwa dotyczące poziomu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Rozdział III: Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
Rozdział IV: Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat
Rozdział V: Warunki przyłaczenia do sieci i odbiór przyłącza
Rozdział VI: Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
Rozdział VII: Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
Rozdział VIII: Obowiązki odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
Rozdział IX: Obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie obsługi odbiorców usług, załatwiania reklamacji oraz udzielania informacji w przypadku zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków
Rozdział X: Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
Rozdział XI: Przepisy końcowe

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z uprawomocnieniem się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2018 r., sygn. akt: II SA/Bd 1453/17,
stwierdzono nieważność § 13 ust. 1 i § 35 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Skan wyroku z uzasadnieniem - tutaj


Regulamin został uchwalony przez Radę Miasta Torunia Uchwałą nr 950/06 z dnia 9 lutego 2006 roku.
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 101/2006.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od 15 sierpnia 2006 r.


Wersja do druku


II. Regulamin e-BOK

treść regulaminu

III. Regulamin e-Faktury

treść regulaminu

Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO