Polski English

Rozdział 5 - Warunki przyłączenia do sieci i odbiór przyłącza

Rozdział 5

Warunki przyłączenia do sieci i odbiór przyłącza

§ 22

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.

3. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem oraz zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza. Uzgodnienie dokumentacji następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia dokumentacji do uzgodnienia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu. Zgłoszenia można dokonać w właściwym wydziale Urzędu Miasta Torunia lub w przedsiębiorstwie na podstawie obowiązujących przepisów ustawy prawo budowlane.

4. Przed zawarciem umowy przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne.

5. Umowa określi zakres utrzymywania przyłączy przez przedsiębiorstwo.

§ 23

Z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci lub osoba zainteresowana nie posiadająca tytułu prawnego.

§ 24

1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) określenie:

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

b) charakterystyki zużycia wody,

c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków,

d) przeznaczenia wody;

3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda i odprowadzane ścieki, a w szczególności:

a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe),

b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę odprowadzające ścieki.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci załącza:

1) dokument potwierdzający, o ile posiada, tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek;

2) mapę sytuacyjną w skali 1:500 określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 25

1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

2. Warunki przyłączenia są ważne trzy lata od dnia ich określenia.

3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

1) miejsca i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy;

2) wymagania dotyczące:

a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

b) miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego,

c) jakości odprowadzanych ścieków,

d) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 26

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

2. Przedsiębiorstwo może odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada technicznych możliwości przyłączenia, z zastrzeżeniem § 30.

§ 27

1. Warunki przyłączenia stanowią podstawę do rozpoczęcia prac projektowych oraz budowlano-montażowych.

2. Określone w klauzuli uzgadniającej projekt budowlany próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory określa przedsiębiorstwo.

§ 28

1. *

2. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego odbioru technicznego wg zasad określonych w klauzuli uzgadniającej projekt budowlany.

3. Protokół końcowego odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

1) datę odbioru;

2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości;

3) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego;

4) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika;

5) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie;

6) podpisy członków komisji.

4. Protokół końcowy odbioru technicznego stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia
i jego podpisanie przez strony zobowiązuje odbiorcę do zawarcia umowy.


* Na podstawie Rozstrzygnięcia Nadzorczego nr 10/2006 stwierdza się nieważność § 28 ust. 1, § 30 oraz § 43 ust. 3 i 4 uchwały nr 950/06 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Toruń.


do góry
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO