Polski English

Rozdział 6 - Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kananlizacyjnych

§ 29

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych, uniemożliwiających realizację usługi.

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez wydania warunków technicznych lub niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 30*

§ 31

Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności usług:

1) w Urzędzie Miasta Toruń, który udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

c) niniejszy regulamin,

d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków;

2) w przedsiębiorstwie, które udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

a) wieloletni plan rozwoju i modernizacji,

b) niniejszy regulamin.


* Na podstawie Rozstrzygnięcia Nadzorczego nr 10/2006 stwierdza się nieważność § 28 ust. 1, § 30 oraz § 43 ust. 3 i 4 uchwały nr 950/06 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Toruń.


do góry
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO