Polski English

Rozdział 7 - Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 32

Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadamiania odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, w szczególności gdy:

1) z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków;

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

§ 33

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody lub przewidywanym obniżeniu jej jakości oraz przewidywanych zakłóceniach w odprowadzaniu ścieków Przedsiębiorstwo informuje odbiorców usług poprzez komunikaty w lokalnych rozgłośniach radiowych i w lokalnej prasie lub przez rozplakatowanie informacji na afiszach ogłoszeniowych w miejscach ogólnodostępnych, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

§ 34

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej dwanaście godzin Przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy punkt poboru wody i informuje odbiorców o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

§ 35

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w następujących przypadkach:

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami;

2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;

3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków bez zawarcia stosownej umowy lub przez celowe uszkodzenie albo pominięcie wodomierzy lub urządzeń pomiarowych.


do góry
Biuletyn informacji publicznej
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO