Polski English

Rozdział 7 - Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 32

Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadamiania odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, w szczególności gdy:

1) z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków;

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

§ 33

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody lub przewidywanym obniżeniu jej jakości oraz przewidywanych zakłóceniach w odprowadzaniu ścieków Przedsiębiorstwo informuje odbiorców usług poprzez komunikaty w lokalnych rozgłośniach radiowych i w lokalnej prasie lub przez rozplakatowanie informacji na afiszach ogłoszeniowych w miejscach ogólnodostępnych, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

§ 34

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej dwanaście godzin Przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy punkt poboru wody i informuje odbiorców o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

§ 35

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w następujących przypadkach:

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami;

2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;

3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków bez zawarcia stosownej umowy lub przez celowe uszkodzenie albo pominięcie wodomierzy lub urządzeń pomiarowych.


do góry
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO