Polski English

Sprzedaż środków trwałych

31.10.2017

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35, ogłasza drugi przetarg nieograniczony na dzierżawę jazu komunalnego stanowiącego własność Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., wchodzącego w skład stopnia wodnego Lubicz k/Torunia, zlokalizowanego w km 12+400 biegu rzeki Drwęcy wraz z całą infrastrukturą techniczną oraz zasobem nieruchomości gruntowych ściśle powiązanych z funkcjonowaniem zapory wodnej.

Przedmiotem postępowania jest dzierżawa budowli hydrotechnicznych, wchodzących
w skład urządzenia wodnego - stopnia wodnego Lubicz zlokalizowanego na rzece Drwęcy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i gruntem, w tym przede wszystkim jazu komunalnego znajdującego się w centralnej części budowli piętrzącej oraz całą infrastrukturą zamontowaną na tym obiekcie. W skład przedmiotu dzierżawy wchodzi również istniejąca Mała Elektrownia Wodna o konstrukcji lewarowej, zamontowana
w pierwszym przęśle jazu.

Przedmiot dzierżawy znajduje się na pograniczu wsi Lubicz Dolny i Lubicz Górny
w gminie Lubicz, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie. Stopień wodny Lubicz został wybudowany (oddany do użytku) w 1977 r. Podstawowym zadaniem stopnia wodnego jest piętrzenie wód rzeki Drwęcy w celu poboru wody (poprzez zlokalizowane powyżej zapory powierzchniowe i infiltracyjne ujęcia wody) dla zaopatrzenia miasta Torunia i okolic. Dodatkowo piętrzenie utrzymywane na stopniu umożliwia pobór wody dla zlokalizowanych w pobliżu stawów hodowli jesiotra oraz wykorzystywanie części zrzutów wody jałowej dla potrzeb zainstalowanej na jazie małej elektrowni wodnej.

Procedura Przetargowa jest dwuetapowa.

W pierwszym etapie podmioty zainteresowane wydzierżawieniem nieruchomości, zostają zaproszone do składania pisemnych propozycji na wykorzystanie potencjału gospodarczego przedmiotu dzierżawy. Nabór propozycji/deklaracji, opisanych według wytycznych określonych w treści regulaminu postępowania, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. prowadzi do dnia 23.11.2017 r. (czwartek) do godziny 14:00.

Propozycje należy składać: osobiście w kancelarii w siedzibie Spółki listownie na adres: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl, z dopiskiem na kopercie lub w tytule korespondencji elektronicznej: „Propozycja - przetarg dzierżawa jazu komunalnego”.

W drugim etapie komisja przetargowa przystąpi do wyłonienia dzierżawcy w drodze ustnej licytacji, której przedmiotem będzie ustalenie maksymalnej wysokości stawki czynszu dzierżawnego, jaki Dzierżawca będzie gotowy uiszczać w okresie dzierżawy. Uczestnicy licytacji zostaną wyłonieni spośród podmiotów, które przystąpią do pierwszego etapu postępowania.

Szczegóły prowadzonego postępowania przetargowego znajdują się w załączonym „Regulaminie postępowania na dzierżawę jazu komunalnego” oraz stanowiącym jego integralną część projekcie umowy dzierżawy wraz ze wszystkimi załącznikami w formie min: szczegółowego opisu przedmiotu dzierżawy, dokumentacji terenowo-prawnej oraz wybranych aktów prawnych. (Załączniki 1-9).

Do przedmiotowej dokumentacji zostaje dołączona również aktualna dokumentacja fotograficzna - tutaj.

Załączniki:
Regulamin
Załącznik nr 1 MAPA grunty
Załącznik nr 2 zakres gruntu do wydzierżawienia wraz z jazem 08.2017
Załącznik nr 3 Opis jazu
Załącznik nr 4 strefy ochrony 2005
Załącznik nr 5 jaz piętrzenie 2008
Załącznik nr 6 jaz MEW 2008
Załącznik nr 7 pobór wody z Drwęcy 2016
Załącznik nr 8 Pozwolenie Energum D.
Załącznik nr 9 umowa użytkowania działki 1na30 RZGW


Toruń, dnia 24.10.2017 r.

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. informuje o sprzedaży :

Złomu kablowego (miedziany) w izolacji z demontażu nieczynnych linii kablowych 6 kV KNY  3 x 240 mm2 o masie 6500 kg.

Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce "PRZETARGI/ PLATFORMA ZAKUPOWA".

Poniżej linki do w/w zakładki (aukcji):
https://platformazakupowa.pl/torunskie_wodociagi/aukcje
Zapraszamy do współpracy.Toruń, dnia 18.07.2017 r.

Spółka Toruńskie Wodociągi informuje o chęci sprzedaży materiałów zbędnych.
Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce "PRZETARGI/ PLATFORMA ZAKUPOWA".

Poniżej linki do w/w zakładki (aukcji):
https://www.platformazakupowa.pl/grid/transakcje/sprzedazowe
     lub
https://platformazakupowa.pl/torunskie_wodociagi/aukcje

Zapraszamy do współpracy.Toruń, dnia 18.07.2017 r.

Z dniem dzisiejszym informacje o sprzedaży środków trwałych (majątku Spółki) ogłaszane będą na stronie http://www.wodociagi.torun.com.pl/ w zakładce "PRZETARGI / SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH", natomiast część postępowań realizowana będzie za pomocą PLATFORMY ZAKUPOWEJ (zakładka na w/w stronie internetowej: "PRZETARGI / PLATFORMA ZAKUPOWA"). Spółka każdorazowo poinformuje o sposobie prowadzenia danej sprzedaży.
Biuletyn informacji publicznej
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO