Polski English

Ujęcie Nowe Bielany

W 2016r kontynuowano  monitoring  ujęcia wód podziemnych – awaryjnego Nowe Bielany. Czwartorzędowa warstwa wodonośna, o swobodnym zwierciadle wody ujęta jest przez 2 studnie. Ujęcie ma ustanowioną strefę ochrony pośredniej, na terenie której zlokalizowane są 3 otwory sieci monitoringu osłonowego. Monitoring obejmuje
4–krotny w ciągu roku pomiar zwierciadła wody we wszystkich otworach, a także
2-krotny wydajności studni oraz 2- krotne opróbowanie studni i piezometrów.

Wodę ze studni ujęcia Nowe Bielany oraz dopływającej do ujęcia w poszczególnych punktach pomiarowych zaliczono  do klasy II i III  oznaczających dobry stan chemiczny wód podziemnych.

W badaniach fizykochemicznych oznaczono 23 lub  30 parametry  oraz 5 parametrów w badaniach bakteriologicznych.

W klasie I było 0% analiz, w klasie II 80% analiz, w klasie III- 20% analiz. W stosunku do roku 2015 zmalała  ilość analiz  III klasy – z 40% - 60% do 20%.

O klasyfikacji wody decydowały następujące składniki: żelazo (max wartości 3,70 mgFe/dm3), mangan (max wartości 0,638mgMn/dm3) i wodorowęglany ( max wartość 372,1 mgHCO3/dm3) – wszystkie oznaczenia w P-2 oraz potas (max12,9mgK/dm3)
i fenole (max 0,01 mg/dm3) w studni nr 4c.

Do klasy III – wód zadowalającej jakości zakwalifikowano 2/10 prób wody - z otworu   P-2. O klasie III decydowały w P-2 zawartość w klasie III żelaza, manganu, wodorowęglanów i  chlorków. W studni nr 4c wystąpił w klasie III potas (12,9 mgK/dm3) i fenole 0,01 mg/dm3), a w studni nr 7a w klasie III mangan (0,54 mgMn/dm3), potas (12,1 mgK/dm3) chlorki 176,0m mgCl/dm3. Zawartość metali mieści się w klasie I, z wyjątkiem cynku którego zawartość  we wszystkich otworach  stwierdzono w klasie II w ilości 0,01 mgZn/dm3.

W stosunku do normy wody do picia stwierdzono w studniach przekroczenia w zakresie żelaza (0,326-0,83 mgFe/dm3) i manganu ( 0,3-0,54 mgMn/dm3). Zawartość metali mieści się w normie. Badania bakteriologiczne wody ze studni są prawidłowe.             

Ujęcie nie posiada stacji uzdatniania, ma status ujęcia awaryjnego. Uzyskane wyniki wskazują ,że ujęcie może nadal pełnić  taką funkcję.

Wartości średnie stężeń badanych elementów fizykochemicznych - tutaj

PROCENTOWA ILOŚĆ ANALIZ W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH –

Nowe Bielany    Ilość otworów: 2 studnie + 3 piezometry

Liczba analiz : 10 Wykonawca: TW Sp. z o.o. Toruń

Klasa

Jakości

I seria

kwiecień 2016r

II seria

październik 2016r

I

0%

0%

II

80%

80%

III

20%

20%

IV

0%

0%

V

0%

0%


Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO