Polski English

Ujęcie Nowe Bielany

W 2017 r. kontynuowano  monitoring  ujęcia wód podziemnych – awaryjnego Nowe Bielany. Czwartorzędowa warstwa wodonośna, o swobodnym zwierciadle wody ujęta jest przez 2 studnie. Ujęcie ma ustanowioną strefę ochrony pośredniej, na terenie której zlokalizowane są 3 otwory sieci monitoringu osłonowego. Monitoring obejmuje 4–krotny w ciągu roku pomiar zwierciadła wody we wszystkich otworach, a także 2-krotny  wydajności studni oraz 2-krotne opróbowanie studni i piezometrów.

Wodę ze studni ujęcia Nowe Bielany oraz dopływającej do ujęcia w poszczególnych punktach pomiarowych zaliczono  do klasy II i III  oznaczających dobry stan chemiczny wód podziemnych.

W badaniach fizykochemicznych oznaczono 23 lub  30 parametry  oraz 5 parametrów w badaniach bakteriologicznych.
W klasie I było 0% analiz, w klasie II 50% analiz, w klasie III- 50% analiz. W stosunku do roku 2017 zwiększyła się  ilość analiz w klasie III  – z 20% do 50%.
O klasyfikacji wody decydowały następujące składniki: żelazo (max wartości 3,38 mgFe/dm3), mangan (max wartości 0,86mgMn/dm3), wodorowęglany (max wartość 384,3 mgHCO3/dm3) oraz potas (max16,7mgK/dm3).

Do klasy III – wód zadowalającej jakości zakwalifikowano 5/10 prób wody – w tym 1analizę z studni nr 7a. O klasie III decydowały: w studni nr 7a zawartość żelaza, manganu, wodorowęglanów, chlorków i potasu. W studni nr 4c wystąpił w klasie III potas.
Zawartość metali mieści się w klasie I, z wyjątkiem cynku którego zawartość  we wszystkich otworach  stwierdzono w klasie II w ilości 0,01 mgZn/dm3.

Wartości średnie 7/18 parametrów przekracza wartości tła hydrochemicznego. Są to: mangan, chlorki, azotany, siarczany, sód, potas i fenole.
W stosunku do normy wody do picia stwierdzono w studniach przekroczenia w zakresie żelaza (0,27-0,88 mgFe/dm3) i manganu ( 0,353-0,509 mgMn/dm3). Zawartość metali mieści się w normie. Badania bakteriologiczne wody ze studni, po powtórnym chlorowaniu, są prawidłowe.             
Ujęcie nie posiada stacji uzdatniania, ma status ujęcia awaryjnego. Uzyskane wyniki wskazują, że ujęcie może nadal pełnić taką funkcję

Wartości średnie stężeń badanych elementów fizykochemicznych - tutaj

PROCENTOWA ILOŚĆ ANALIZ W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH –

Nowe Bielany    Ilość otworów: 2 studnie + 3 piezometry

Liczba analiz : 10 Wykonawca: TW Sp. z o.o. Toruń

Klasa

Jakości

I seria

kwiecień 2017r

II seria

listopad 2017r

I

0%

0%

II

40%

60%

III

60%

40%

IV

0%

0%

V

0%

0%


Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO