Polski English

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA NA TERENIE AGLOMERACJI TORUŃ - III ETAP

Opis i cel Projektu

Zasadniczym celem Projektu „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji
Toruń - III etap” jest uzupełnienie działań prowadzonych w latach 2003-2013 w ramach Projektów „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie miasta Torunia” oraz „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap” i kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno - ściekowej w Toruniu wynikających z czynników zewnętrznych (zmiana prawa, rozwój miasta Torunia) oraz czynników wewnętrznych (przeprowadzona inwentaryzacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, pogorszenie stanu technicznego elementów systemu).

Analiza stanu istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę aglomeracji Toruń wskazuje, że na przestrzeni kilku lat, jakie upłynęły od realizacji Projektów „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie miasta Torunia” oraz „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap” stan istniejącej infrastruktury wodociągowej uległ pogorszeniu. Dzięki pracom związanym m.in. z budową systemu GIS, inwentaryzacjom odcinków sieci zidentyfikowano obszary wymagające interwencji i na tej podstawie określono dalsze niedobory na sieci wodociągowej. Najistotniejszym problemem jest zły stan techniczny przewodów sieciowych jak i przyłączy wodociągowych. Zły stan techniczny spowodowany jest rodzajem materiału z jakiego zostały wykonane przewody jak też wiekiem przewodów. Pochodną złego stanu sieci są liczne awarie, które powodują straty wody, zakłócenia w ruchu drogowym. Złe funkcjonowanie niektórych odcinków sieci wodociągowych potwierdzają odnotowane przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. awarie, które stwarzają sporo niedogodności dla mieszkańców miasta. Obszarami szczególnie wrażliwymi z punktu awaryjności sieci wodociągowej wymagających wymiany są: Bielany, Bydgoskie Przemieście, Chełmińskie Przemieście, Mokre, Koniuchy, Rubinkowo, Winnica.
Dodatkowym elementem wymagającym interwencji jest zapewnienie dostaw wody do Osiedla Mieszkaniowego Czerniewice, które obecnie zaopatrywane jest z lokalnego ujęcia wody i w przypadku awarii ok. 2,5 tys. mieszkańców nie ma dostępu do wody.

Centralna Oczyszczalnia Ścieków oczyszcza ścieki zgodnie z obowiązującymi wymaganiami krajowymi jaki i unijnymi. Jednakże długoletnia eksploatacja poszczególnych obiektów technologicznych dała podstawę zidentyfikowania problemów eksploatacyjnych. Zidentyfikowano niedobory określone w „Analizie pracy poszczególnych obiektów, urządzeń i infrastruktury technicznej oczyszczalni” i opracowano na tej podstawie koncepcję modernizacji obiektu.
Realizacja zaplanowanych działań modernizacyjnych pozwoli na zwiększenie niezawodności pracy i usprawni działanie Centralnej Oczyszczalni Ścieków, a ponadto zwiększy efektywność energetyczną ciągu osadowego. Zidentyfikowane inwestycje odzwierciedlają konieczność zmniejszenia zużycia energii na oczyszczalni ścieków oraz usprawnienie gospodarki osadowej.
Oczyszczalnia ścieków Czerniewice zlokalizowana na terenie aglomeracji Toruń, powinna zapewnić oczyszczanie ścieków do parametrów takich jak dla oczyszczalni znajdujących się w aglomeracji powyżej 100 000 RLM, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Oznacza to konieczność podwyższonego oczyszczania związków biogennych, tj. azotu i fosforu. Ponieważ oczyszczalnia ścieków Czerniewice nie spełnia tego kryterium przewidziana została jej likwidacja. Zły stan techniczny oczyszczalni Czerniewice uniemożliwia osiągnięcie stabilnego procesu technologicznego. Ponadto na oczyszczalni zidentyfikowano problemy dotyczące uciążliwości zapachowej, związanej z powstającymi odorami na terenie obiektu oraz z koniecznością wywozu osadów z terenu oczyszczalni i transportowania ich do Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Szosa Bydgoska.

Na terenie aglomeracji Toruń identyfikuje się zły stan techniczny niektórych odcinków sieci kanalizacyjnych wynikających z rodzaju materiału, z jakiego zostały wykonane przewody oraz ich wieku. Istniejące kanały wykonane z rur betonowych lub kamionkowych, charakteryzują się licznymi pęknięciami, ubytkiem betonu, nieszczelnością połączeń, korozją wewnętrzną przewodów, wrastającymi korzeniami. Zły stan techniczny powoduje w sytuacji wysokiego poziomu wód gruntowych infiltrację tych wód do kanałów i zwiększenie obciążenia hydraulicznego oczyszczalni. Awarie sieci kanalizacyjnej są szczególnie uciążliwe dla środowiska naturalnego z uwagi na możliwość przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Infiltracja powoduje też przyspieszone zamulanie kanałów i konieczność ponoszenia nakładów na ich częste czyszczenie. Złym stanem technicznym charakteryzuje się jeden z głównych kolektorów miasta - kolektor B. Wykonana ekspertyza stanu technicznego kolektora wykazała konieczność jego pilnej naprawy. Ocena kolektora wykazała niewystarczającą obliczeniową nośność konstrukcji kanału, przerosty korzeni przez konstrukcję kanału, uszkodzenia korozyjne prętów zbrojeniowych, przecieki wody gruntowej przez konstrukcje kanałów, niejednorodną strukturę betonu jak również korozję betonu, z którego wykonany jest kolektor. Ze względu na stwierdzone uszkodzenia korozyjne betonu występuje ryzyko powstania awarii. Zły stan techniczny i awaryjność sieci kanalizacyjnych powoduje konieczność wymiany oraz modernizacji sieci kanalizacyjnej na terenie miasta. Konieczność wymiany lub modernizacji sieci kanalizacyjnych dotyczy następujących dzielnic: Bielany, Chełmińskie Przemieście, Mokre, Wrzosy, Rubinkowo, Bydgoskie Przedmieście, Stare Miasto, Na Skarpie. W związku z optymalizacją efektywności energetycznej systemu wodno-ściekowego na terenie aglomeracji Toruń, część kanalizacji ogólnospławnej poddana powinna być rozdziałowi, przez co zmniejszy się zapotrzebowanie energetyczne na oczyszczalni ścieków i zostanie ona odciążona w trakcie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wykonana w IV kwartale 2014 roku analiza przepustowości wybranych elementów systemu kanalizacyjnego miasta Torunia wykazała, iż docelowo jest konieczna budowa kolektora K-I z uwagi na rozwój miasta i postępującą urbanizację terenów objętych zlewnią przedmiotowego kolektora oraz konieczność zapewnienia dalszego prawidłowego funkcjonowania systemów kanalizacyjnych miasta Torunia.Zakres rzeczowy

Kontrakt Z-1/W
„Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu” obejmujący:
-    budowę przewodu obejścia oczyszczalni
-    wykonanie nowych krat mechanicznych
-    wykonanie modernizacji komór napowietrzania osadu czynnego
-    wymianę dwóch zagęszczaczy mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego
-    budowę zbiornika biogazu z linią oczyszczania i osuszania biogazu
-    montaż agregatu kogeneracyjnego zastępującego istniejące agregaty
-    budowę punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji
-    modernizację punktu zlewnego ścieków dowożonych
-    rozbudowę sieci wody technologicznej (ścieków oczyszczonych)
-    wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z instalacją wewnętrzną
-    rozbudowę systemu AKPiA
-    budowę instalacji z paneli fotowoltaicznych
-    infrastrukturę towarzyszącą - przewody elektroenergetyczne, sterownicze, kanalizacyjne, wodociągowe, ciepłownicze, biogazowe i inne, uzupełnienie istniejącego układu drogowego

Kontrakt Z-2/W
„Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłocznego i wodociągu do OM Czerniewice” obejmujący:
-    likwidację oczyszczalni ścieków OM Czerniewice wraz z wylotem
-    budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2,4 km
-    budowę tłoczni ścieków
-    budowę sieci wodociągowej o długości ok. 2,1 km

Kontrakt Z-3/W
„Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia”, w tym:
a)    sieci wodociągowe o średnicach DN 32-400 i sumarycznej długości ok. 11,3 km w następujących częściach miasta: Bydgoskie Przedmieście, Bielany, Chełmińskie Przedmieście, Mokre, Koniuchy, Rubinkowo, Winnica
b)    sieci kanalizacyjne o średnicach DN 150-800 i sumarycznej długości ok. 2,5 km w następujących częściach miasta: Bielany, Chełmińskie Przedmieście, Mokre, Rubinkowo, Wrzosy

Kontrakt Z-4/W
„Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia” obejmujący modernizację sieci kanalizacyjnej o długości ok. 11,5 km w następujących częściach miasta: Bydgoskie Przedmieście, Bielany, Chełmińskie Przedmieście, Stare Miasto, Mokre, Rubinkowo, Na Skarpie.

Kontrakt Z-5/W
„Modernizacja kolektora B w Toruniu” obejmujący odcinek o długości ok. 5 km, od wysokości Placu Daszyńskiego do skrzyżowania ul. Bydgoskiej z ul. Konopnickiej.

Kontrakt Z-6/W
„Budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego” obejmujący:
-    budowę nowego kolektora deszczowego o długości 2,2 km biegnącego ul. Chrobrego od wysokości ul. Kanałowej do Placu Pokoju Toruńskiego
-    podczyszczalnię ścieków opadowych i roztopowych na Placu Pokoju Toruńskiego
-    podłączenie do istniejącego kolektora DN 1400 odprowadzającego ścieki z przelewu burzowego zlokalizowanego w komorze na kolektorze ogólnospławnym B
-    przebudowę odcinka przelewu celem skorelowania wysokościowego obu kanałów
-    przebudowę sieci podziemnego uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją

Realizacji kontraktów na roboty towarzyszyć będą kontrakty usługowe związane z pomocą techniczną oraz nadzorem nad realizacją robót:

Kontrakt Z-7/U
Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-1/W „Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu” i Kontraktu Z-2/W „Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłocznego i wodociągu do OM Czerniewice”

Kontrakt Z-8/U
Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-3/W „Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia” i Kontraktu Z-4/W „Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia”

Kontrakt Z-9/U-1
Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-5/W „Modernizacja kolektora B w Toruniu”

Kontrakt Z-9/U-2
Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-6/W „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej - budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu”

Kontrakt Z-10/U
Prowadzenie działań promujących i informacyjnych

Kontrakt Z-11/U
Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z wymaganiami naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


Okres realizacji
2015 - 2022

Całkowity koszt Projektu
139 714 000,00 PLN brutto (w tym VAT 25 714 000,00 PLN)

Kwota dofinansowania
Maksymalnie 71 490 971,25 PLN


Kalendarium

2 listopada 2015 roku
Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-11/U Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z wymaganiami naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Wykonawca:
Sweco Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

4 stycznia 2016 roku
Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-7/U Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu
Z-1/W „Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu” i Kontraktu Z-2/W „Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłocznego i wodociągu do OM Czerniewice”
Wykonawca:
Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. z siedzibą w Szczecinie (Lider), POLDEK Dionizy Polikowski z siedzibą w Mierzynie (Partner)

25 stycznia 2016 roku

Złożenie wniosku o dofinansowanie - Konkurs zamknięty nr POIiŚ.2.3/1/2015
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach

16 czerwca 2016 roku
Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-8/U Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu
Z-3/W „Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia” i Kontraktu Z-4/W „Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia”
Wykonawca:
Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. z siedzibą w Szczecinie (Lider), POLDEK Dionizy Polikowski z siedzibą w Mierzynie (Partner)

25 lipca 2016 roku
Zakończenie weryfikacji wniosku o dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwiające podjęcie decyzji o dofinansowaniu Projektu, a następnie podpisanie Umowy o dofinansowanie.

16 sierpnia 2016 roku
Zawarcie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0049/16-00.

20 grudnia 2016 roku
Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-2/W „Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłocznego i wodociągu do OM Czerniewice”
Wykonawca:
MELBUD S.A. z siedzibą w Grudziądzu

13 czerwca 2017 roku
Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-1/W „Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu”
Wykonawca:
MELBUD S.A. z siedzibą w Grudziądzu

5 września 2017 roku

Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-9/U-1 Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-5/W „Modernizacja kolektora B w Toruniu”
Wykonawca:
PM PARTNERS Paweł Piskorski z siedzibą w Otwocku

5 września 2017 roku
Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-9/U-2 Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-6/W „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej - budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu”
Wykonawca:
PM PARTNERS Paweł Piskorski z siedzibą w Otwocku

8 listopada 2017 roku
Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-4/W „Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia”
Wykonawca:
Konsorcjum w składzie: TERLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Lider), MAZUR Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu (Partner)

11 czerwca 2018 roku
Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-10/U Pomoc techniczna - Prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych
Wykonawca:
Centrum Promocji i Reklamy Remedia Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy

20 czerwca 2018 roku
Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-5/W „Modernizacja kolektora B w Toruniu”
Wykonawca:
Konsorcjum w składzie: BLEJKAN S.A. z siedzibą w Szczecinie (lider), TERLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Partner)

30 października 2018 roku
Podpisanie Umowy na realizację Kontraktu Z-3/W „Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia”
Wykonawca:
Konsorcjum w składzie: INŻBUD Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Grudziądzu (lider), WPP-U „ALFA” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Partner)Zaawansowanie w realizacji


 WyszczególnienieZaawansowanie na 31.12.2018
 Kontrakt Z-1/W
Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu
94,6%
 Kontrakt Z-2/W
Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłocznego i wodociągu do OM Czerniewice
100%
 Kontrakt Z-7/U
Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-1/W „Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu” i Kontraktu Z-2/W „Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłocznego i wodociągu do OM Czerniewice”
 76%
 Kontrakt Z-3/W
Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia
0%
 Kontrakt Z-4/W
Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia
 90%
 Kontrakt Z-8/U
Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-3/W „Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia” i Kontraktu Z-4/W „Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia”
45,6%
 Kontrakt Z-5/W
„Modernizacja kolektora B w Toruniu”
1,1%
 Kontrakt Z-6/W
„Budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego”
 -
Kontrakt Z-9/U-1
Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-5/W „Modernizacja kolektora B w Toruniu”
Kontrakt Z-9/U-2
Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-6/W „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej - budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu”
29,4%


26,9%
 Kontrakt Z-10/U
Prowadzenie działań promujących i informacyjnych
 14,4%
 Kontrakt Z-11/U
Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z wymaganiami naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 100%

na zdjęciu od lewej: Władysław Majewski, prezes zarządu Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. oraz Andrzej Pawłowski, prezes zarządu firmy Melbud S.A.
Data podpisania umowy - 20.12.2016 roku
Nazwa - Kontrakt Z-2/W „Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków, kanału tłocznego i wodociągu do OM Czerniewice”.
Wykonawca - Melbud S.A. z siedzibą w Grudziądzuna zdjęciu od lewej: Andrzej Pawłowski, prezes zarządu firmy Melbud S.A. oraz Władysław Majewski, prezes zarządu Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Data podpisania - 13.06.2017 roku.
Nazwa - Kontrakt Z-1/W „Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu”.
Wykonawca - Melbud S.A. z siedzibą w Grudziądzu


na zdjęciu od lewej: Waldemar Daraż, zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych w Toruńskich Wodociągach Sp. z o.o., Władysław Majewski, prezes zarządu Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., Łukasz Rybacki, prezes zarządu Terlan Sp. z o.o. oraz Kazimierz Mazur, prezes Zarządu firmy Mazur Sp. z o.o.
Data podpisania - 08.11.2017 roku
Wykonawca - Konsorcjum firm: Terlan Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Lider) i Mazur Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu (Partner)
Nazwa - Kontrakt Z-4/W „Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia”.


na zdjęciu od lewej: Waldemar Daraż, zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych w Toruńskich Wodociągach Sp. z o.o., Władysław Majewski, prezes zarządu Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., Maciej Grzegorczyk, wiceprezes zarządu firmy Blejkan S.A.
Data podpisania - 20.06.2018 roku
Nazwa - Kontrakt Z-5/W "Modernizacja kolektora B w Toruniu"
Wykonawca - Konsorcjum w składzie: Lider Konsorcjum - Blejkan S.A. z siedzibą w Szczecinie, Partner Konsorcjum - Terlan Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Od lewej: Waldemar Daraż, zastępca prezesa ds. eksploatacji w Toruńskich Wodociągach Sp. z o.o., Władysław  Majewski, prezes zarządu Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o  oraz Maciej Środa i Zenon Zehner, współwłaściciele Inżbud Sp. z o.o. Sp.K.

Kontrakt Z-3/W  "Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia"
Wykonawca - Konsorcjum  w składzie: Lider Konsorcjum Inżbud Sp. z o.o. Sp.K. (dawniej Przedsiębiorstwo Budowlano-Wdrożeniowe "Inżbud" Z.Zehner, M.Środa spółka jawna), Partner Konsorcjum Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "ALFA" Sp. z o.o. 

Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO