Polski English

Oczyszczalnie ścieków

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. eksploatuje dwie oczyszczalnie ścieków:
- miejską oczyszczalnię ścieków – oczyszczalnia „Centralna” zlokalizowaną przy ulicy Szosa Bydgoska w Toruniu,
- oczyszczalnię „Czerniewice” zlokalizowaną przy ul. Spacerowej w Czerniewicach oraz


Oczyszczalnia ścieków „Centralna” oczyszcza ścieki z miasta Torunia (socjalno- bytowe, przemysłowe, wody infiltracyjne i opadowe) doprowadzane siecią kanalizacyjną oraz dowożone samochodami asenizacyjnymi, a także ścieki technologiczne z procesu oczyszczania. Jej maksymalna przepustowość wynosi 90 tys. m³ na dobę.
Proces technologiczny składa się z trzech etapów:
· oczyszczanie mechaniczne
· oczyszczanie biologiczne
· przetwarzanie osadów.
Więcej informacji.

Oczyszczalnia ścieków „Czerniewice” oczyszcza ścieki sanitarne z osiedla mieszkaniowego w Czerniewicach. Jej maksymalna przepustowość wynosi 553,0 m³ na dobę.
Oczyszczalnia pracuje w oparciu o technologię dwufazowego osadu czynnego: denitryfikacja – nitryfikacja. Ścieki przepływają kolejno przez komorę anoksyczną i tlenową oraz osadnik wtórny.
· w komorze anoksycznej są prowadzone procesy biologicznej denitryfikacji– redukcji azotanów do wolnego azotu uwalnianego do atmosfery.
· w komorze nitryfikacyjnej następuje utlenianie organicznych związków węgla oraz utlenienie azotu amonowego i organicznego do azotanów.
· w osadniku wtórnym pionowym następuje ich sklarowanie. Zatrzymany osad czynny w leju osadowym wraz ze ściekami jest zawracany do komory denitryfikacyjnej.
Ścieki oczyszczone odprowadzane są poprzez Kanał Brzoza do Wisły.
Ustabilizowany tlenowo osad nadmierny jest wywożony w celu odwodnienia i utylizacji do oczyszczalni "Centralna" w Toruniu.


Biuletyn informacji publicznej
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO