Polski English

Forma organizacyjno-prawna

Od 1 czerwca 2000r. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. funkcjonuje jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Toruń. Spółka działa na podstawie Umowy Spółki z dnia 22 maja 2000 roku.


Organami spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników.

Więcej informacji - przejdź do strony BIP - Organy Spółki


W myśl Uchwały nr 71/03 Rady Miasta Torunia z dnia 6 marca 2003r. z dniem 01.07.2003r. połączono spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. i Miejska Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.
Poniżej treść uchwały.


Uchwała Nr 71/03
Rady Miasta Torunia
z dnia 6 marca 2003r.
w sprawie połączenia spółek Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. i Miejska Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806)
Rada Miasta Torunia uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Połączyć spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. (spółka przejmująca) i Miejską Oczyszczalnię Ścieków Sp. z o.o. (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki Miejska Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. na spółkę Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. za udziały.
2. Kapitał zakładowy spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. po połączeniu równy będzie obecnemu kapitałowi zakładowemu spółki przejmującej powiększonemu o wartość majątku spółki przejmowanej.
3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym przysługiwać będą Gminie Miasta Toruń.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Torunia
Józef Jaworskido góry
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO