Polski English

I. Informacja Ogólna

(ISPA)- Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej

ISPA (Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej) jest instrumentem utworzonym Rozporządzeniem Rady nr 1267/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku w sprawie utworzenia Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej w celu zapewnienia dziesięciu krajom Europy Środkowowschodniej kandydującym do członkostwa w UE pomocy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego oraz transportu pod kątem ich akcesji. ISPA zapewnia wsparcie dotyczące dyrektyw inwestycyjnych w sektorze środowiska przede wszystkim w zakresie: zaopatrzenia w wodę pitną, oczyszczania ścieków, zarządzania odpadami oraz jakości powietrza. W sektorze transportu pomoc ISPA koncentruje się na rozszerzeniu Transeuropejskich Sieci Transportowych.

Pomoc wspólnotowa finansowana w ramach ISPA obejmuje projekty, fazy projektów, które są niezależne finansowo i technicznie, grupy projektów lub plany projektów w dziedzinie ochrony środowiska lub transportu.

Finansowanie projektów ISPA opiera się na zasadzie współfinansowania. Wysokość grantu może wynosić do 75% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Komisja Europejska może podnieść tę wartość do 85%, szczególnie w sytuacji, gdy uzna, że dla realizacji projektów niezbędnych dla osiągnięcia zasadniczych celów ispa konieczna jest pomoc większa niż 75%. Strona polska musi zapewnić i zagwarantować pozostałe finansowanie, z jednego lub kilku źródeł. Mogą to być zarówno środki budżetowe jak i pożyczki bankowe.

(FS) - Fundusz Spójności

Fundusz Spójności, jako instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej, nie jest funduszem strukturalnym. Pomoc z niego nie ma zasięgu regionalnego, jak w przypadku funduszy strukturalnych, a zasięg krajowy. Fundusz Spójności finansuje inwestycje w zakresie ochrony środowiska i w sektorze transportu. Pomiędzy projektami z zakresu ochrony środowiska i infrastruktury transportowej musi być zachowana równowaga podziału funduszy, która została ustanowiona na poziomie 50% dla każdego sektora.

W ramach ochrony środowiska współfinansowanie z Funduszu Spójności mogą uzyskać inwestycje z takich dziedzin jak:

W ramach poprawy infrastruktury ze środków Funduszu Spójności realizowane będą inwestycje, które służą modernizacji, przebudowie i rozbudowie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). W skład sieci TEN-T wchodzą: wybrane linie kolejowe, główne drogi, drogi wodne oraz porty: morskie i lotnicze. Ponadto dofinansowanie mogą uzyskać inwestycje z następujących dziedzin:

Środki z Funduszu Spójności kierowane są najpierw do państw członkowskich, w których PNB na jednego mieszkańca jest niższy niż 90% przeciętnej w państwach Unii Europejskiej, oraz w których opracowany został program zmierzający do spełnienia kryteriów ustalonych w art. 104 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, a następnie przekazywane na realizację projektów do poszczególnych regionów potrzebujących wsparcia. Udział środków pochodzących z Funduszu Spójności w finansowaniu projektów może stanowić maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Wsparcie na duże projekty inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska mogą uzyskać jednostki samorządu terytorialnego, tworzone przez nie związki gmin lub inne podmioty publiczne, np. przedsiębiorstwa komunalne będące własnością gminy.

Przy wyznaczaniu alokacji środków z Funduszu Spójności dla danego kraju brana jest pod uwagę liczba ludności, PNB na jednego mieszkańca, powierzchnia kraju oraz inne czynniki społeczno - ekonomiczne, np. deficyt w obszarze infrastruktury transportowej w kraju odbiorcy wsparcia. Pomoc z Funduszu wraz z transferami z funduszy strukturalnych nie powinna przekroczyć 4% PKB kraju - beneficjenta.

Dyrektywy i rozporządzenia :

Dyrektywy:
DYREKTYWA RADY
w sprawie odpadów (75/442/EWG).
DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 75/442/EWG w sprawie odpadów (91/156/EWG).
DYREKTYWA RADY dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).
DYREKTYWA RADY normalizująca i racjonalizująca sprawozdania w sprawie wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środowiska (91/692/EWG).
DYREKTYWA KOMISJI 98/15/WE zmieniająca dyrektywę Rady 91/271/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ustanowionych w jej załączniku I. (Tekst mający znaczenie dla EOG).
DYREKTYWA RADY 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
DYREKTYWA 2000/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.


Rozporządzenia unijne:
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1831/94
dotyczące nieprawidłowości i zwrotu niesłusznie wypłaconych kwot w ramach finansowania z Funduszu Spójności oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie.
COMMISSION REGULATION (EC) No 621/2004 laying down rules for implementing Council Regulation (EC) No 1164/94 as regards informationand publicity measures concerning the activities of the Cohesion Fund.
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1264/1999 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1164/1994 ustanawiające Fundusz Spójności.
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1265/99/ zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1164/94 ustanawiającego Fundusz Spójności.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1386/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 w zakresie systemów zarządzania i kontroli pomocy przyznanej z Funduszu Spójności i procedury dokonywania korekt finansowych.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 16/2003 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady dla wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 w zakresie kwalifikowania wydatków w kontekście środków częściowo finansowanych przez Fundusz Spójności.
ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96 w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami.
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1164/1994 ustanawiające Fundusz Spójności.


do góry
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO